Obchodné meno: Le-Mimi s.r.o.
Sídlo spoločnosti: J. Závodského 2576/13 , 905 01 Senica

Prevádzka: Hollého 742/19, 905 01 Senica
Webová stránka: www.SvadobneKnihy.sk
Kontaktný email: lemimi.eu@gmail.com
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Belišová
Mobil: 0949/350 383

Ochrana osobných údajov 

Z Á S A D Y / P R A V I D L Á  ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vrátane poučenia

 1. Účel spracúvania osobných údajov:
  Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy a na predzmluvné vzťahy pri predaji tovaru / poskytnutí služieb.
 2. Zoznam osobných údajov:
  Spoločnosť Le-Mimi s.r.o. spracúva osobné údaje záujemcov o kúpu tovaru / objednanie služby v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie vrátane PSČ, emailová adresa, tel. číslo (OÚ nevyhnutné na realizáciu objednávky a vytvorenie faktúry).
 3. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov:
  Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba na vyššie vymedzený účel spoločnosti Le-Mimi s.r.o. dobrovoľne a spoločnosť Le-Mimi s.r.o. ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ alebo „súhlasím“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených.
 4. Poučenie o právach dotknutej osoby:
  Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti na vyššie uvedenú adresu alebo elektronicky na kontaktný email: lemimi.eu@gmail.com od spoločnosti Le-Mimi s.r.o. ako prevádzkovateľa, vyžadovať najmä:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
  • informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:
  • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
 5. Ďalšie informácie:
  Spoločnosť Le-Mimi s.r.o. získava osobné údaje týkajúce sa zmluvného partnera výlučne z objednávok a sú použité na jej spracovanie a vytvorenie účtovného dokladu (faktúry), ktoré sa uchovávajú počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Táto lehota uchovávania je určená zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 35 – Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie .
  Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti Le-Mimi s.r.o. ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby spoločnosť Le-Mimi s.r.o. nezverejňuje.
  Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám výhradne pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy (t.j. pre doručenie objednaného tovaru) – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).